Nová lokalita měření – Blansko-Sloupečník2 min čtení

Nová lokalita měření – Blansko-Sloupečník2 min čtení

Od 1. ledna 2021 je v provozu nová stanice imisního monitoringu v Blansku.

Foto: Radek Krymlák

V areálu rybářského spolku, v lokalitě Sloupečník, je nově umístěn vzorkovač, který zde monitoruje koncentrace rakovinotvorného polycyklického aromatického uhlovodíku benzo[a]pyrenu (BaP). Právě koncentrace této látky jsou překračovány na největší části území ČR ze všech znečišťujících látek.

Takřka výhradním zdrojem benzo[a]pyrenu je lokální vytápění domácností, zejména pak vytápění ve starých kotlích na tuhá paliva. V celorepublikovém součtu tvoří emise z tohoto zdroje téměř 99 % veškerých emisí BaP.

Blansko jsme si nevybrali z důvodu jakéhokoliv podezření na výrazné překračování imisních limitů. Umístění stanic vychází zejména z tzv. konceptu staniční sítě, který vychází z předpisů EU. V Jihomoravském kraji jsme potřebovali novou městskou pozaďovou stanici. Blansko se v tomto ohledu jevilo ideálně i proto, že se na sever od Brna v tomto kraji žádná další stanice imisního monitoringu nevyskytuje. Tato data tedy mj. povedou ke zpřesnění modelu, který se používá k odhadu koncentrací tam, kde se přímo neměří.

Nově zbudovaná stanice je zde v tuto chvíli umístěna na dobu neurčitou.

Jelikož se jedná o tzv. manuální stanici (vzorkovač), nejsou data z měření k dispozici v reálném čase. Exponované filtry jsou techniky odváženy do laboratoří ČHMÚ, kde jsou teprve stanovovány koncentrace znečišťujících látek. První výsledky bychom tedy měli mít přibližně kolem dubna až května. Vzhledem k faktu, že má BaP v zákoně o ochraně ovzduší stanoven imisní limit pouze pro průměrnou roční koncentraci, podrobnější hodnocení včetně stanovení, zda došlo k překročení limitu pro BaP či nikoliv, bude možné teprve až budou k dispozici data za celý rok 2021, což bude nejdříve na jaře roku 2022.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář