Vysoké koncentrace prachových částic v centru Brna aneb sucho a stavební činnost opět ožívá5 min čtení

Vysoké koncentrace prachových částic v centru Brna aneb sucho a stavební činnost opět ožívá5 min čtení

V loňském roce jsme velmi hojně psali o zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 na stanici Brno-Zvonařka. Téměř 300stránková odborná zpráva zpracovaná pro Jihomoravský kraj našim oddělením jasně odhalila, že na vině jsou stavební práce v okolí. Projevilo se to jak na vztahu mezi rychlostí a směrem větru a koncentracemi, tak při částicové analýze skenovacím elektronovým mikroskopem. V posledním týdnu jsme zaznamenali opět velmi výrazný nárůst koncentrací PM10 a částečně i PM2,5 v brněnském centru, konkrétně především na stanicích Brno-Zvonařka a nedaleké Brno-Masná. Naše data opět potvrzují vliv stavební činnosti.

Koncentrace prachových částic PM10 na stanici Brno-Zvonařka opět v posledních dnech dosahovaly v hodinových hodnotách až 300 µg/m3. Hodinové průměry nad 200 µg/m3 jsme naměřili také na stanici Brno-Masná, která se nachází nedaleko stanice Brno-Zvonařka. Co způsobilo takovýto nárůst koncentrací, který se na jiných brněnských stanicích neprojevil? Naše data opět ukazují na vliv stavební činnosti. V tomto případě už takřka jistě na vliv přestavby tramvajové trati a silnice v ulici Plotní. Jak ukazují následující data, zvýšení se projevilo jednoznačně nejvíce u frakce PM10, tedy větších částic, které jsou právě u stavební činnosti typické. Frakce PM2,5 reagovala výrazně méně a frakce PM1 téměř vůbec. Navíc ukázaly koncentrační růžice jeden další a velmi významný fakt. Zvýšení se projevilo takřka výhradně při jihovýchodním směru větru, což u stanice Brno-Zvonařka odpovídá směru k vozovce a směru ke staveništi. Poslední téměř jasnou indicií je fakt, že koncentrace byly u PM10 a i PM2,5 nejvyšší při vysokých rychlostech větru. Takovýto průběh není typický, obecně můžeme říci, že vysoké rychlosti větru kvalitu ovzduší naopak zlepšují. Stavební činnost je v tomto směru specifická, vysoká rychlost větru sice znamená lepší rozptylové podmínky, zároveň však v tomto případě vede k rozfoukávání stavebního materiálu do okolí.

Roli zde hraje také nedostatek srážek v posledním období, zem je vyschlá a více se práší.

Nejprve tedy se podíváme na graf koncentrací PM10, PM2,5 a PM1 na stanici Brno-Zvonařka. Jedná se o operativní data za období 1. až 7. dubna 2020 (7. duben je pokryt pouze do dopoledních hodin, tedy do doby psaní tohoto článku).

Z grafu je na první pohled patrné, že vysoké koncentrace jsou pozorovány pouze u frakce PM10. Toto můžeme potvrdit i konstrukcí grafu s poměry mezi jednotlivými frakcemi. Tedy poměrem PM2,5/PM10 a PM1/PM10. Na tomto grafu si povšimněte, že ve chvíli kdy dosahuje černá linie (PM10) maximálních koncentrací, jsou další dvě čáry (osa vpravo, poměr mezi frakcemi) nízké, tedy je vysoký podíl velkých částic.

Nakonec přidejme i koncentrační růžice. Ty jsou zkonstruovány z dat za 1. – 7. 4. 2020 (do 8h ranní). Opět vidíme velmi zajímavý rozdíl. Zejména u frakce PM10 jsou jednoznačně vysoké koncentrace pouze při jihovýchodním proudění (od vozovky a staveniště) a při vysokých rychlostech větru. U PM2,5 je růžice podobná, ale rozdíl není tak výrazný. Naopak u růžic pro PM1 a NO2 je vidět typický průběh, tedy vysoké koncentrace při nízkých rychlostech větru. Velmi malé částice PM1 se do ovzduší ze stavby v takové míře nedostávají, u NO2 je hlavním zdrojem doprava.

Koncentrační růžice ze stanice Brno-Zvonařka, operativní data 1. 4. 2020 – 7. 4. 2020 8:00, PM10.

 

Koncentrační růžice ze stanice Brno-Zvonařka, operativní data 1. 4. 2020 – 7. 4. 2020 8:00, PM2,5.

 

Koncentrační růžice ze stanice Brno-Zvonařka, operativní data 1. 4. 2020 – 7. 4. 2020 8:00, PM1.

 

Koncentrační růžice ze stanice Brno-Zvonařka, operativní data 1. 4. 2020 – 7. 4. 2020 8:00, NO2.

Na závěr se ještě podívejme na překračování imisních limitů. 24h imisní limit je stanoven v české legislativě pouze pro frakci PM10. Má hodnotu 50 µg/ma považuje se za překročený, pokud dojde k překročení více než 35krát za rok. V tomto směru musíme konstatovat, že stanice Brno-Zvonařka k dnešnímu dni, tedy 7. 4. 2020 opět drží smutné prvenství v rámci České republiky, jelikož za rok 2020 byl tento limit překročen již 23krát, tedy o jednou více, než na stanici Věřňovice, stanici na polských hranicích v Moravskoslezském kraji, která dlouhodobě patří ke stanicím s nejvyššími koncentracemi prachových částic na našem území.

Abychom ale neskončili takto negativně, na základě zdrojů, které jsme v tomto případě byli schopni velmi dobře identifikovat, lze s téměř jistotou předpokládat, že po ukončení stavebních prací se situace vrátí do normálu. Byť stanice Brno-Zvonařka dlouhodobě patří ke stanicím s nejvyššími koncentracemi prachových částic a oxidu dusičitého v Brně, je to dáno především intenzitou dopravy v okolí, a před zahájením staveb nedosahovala takto vysokých hodnot ve srovnání s jinými stanicemi v České republice. Do té doby můžou pomoci pouze opatření, která jsme zmiňovali v odborné zprávě na toto téma. Úplně zabránit zvýšení koncentrací při takto rozsáhlé stavbě v těsné blízkosti nelze.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář