Kvalita ovzduší v Brně v roce 202112 min čtení

Kvalita ovzduší v Brně v roce 202112 min čtení

Rok 2021 byl z hlediska kvality ovzduší velmi dobrý, roku 2020 se ale nevyrovnal zejména kvůli odlišným meteorologickým a rozptylovým podmínkám.

Shrnutí

  • Rok 2021 byl z hlediska kvality ovzduší velmi dobrý, roku 2020 se ale nevyrovnal zejména kvůli odlišným meteorologickým a rozptylovým podmínkám.
  • Na žádné z brněnských stanic, pro které jsou tuto chvíli dostupná a kompletní data, nedošlo v roce 2021 u sledovaných znečišťujících látek (PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO) k překročení jejich imisního limitu daného zákonem o ochraně ovzduší.
  • Nejvyšší hodnoty průměrné roční koncentrace PM10 byly naměřeny na dopravních stanicích Brno- Svatoplukova (18 µg.m-3) a Brno-Výstaviště (16 µg.m-3), přičemž u všech brněnských stanic došlo oproti roku 2020 k nepatrnému nárůstu ročních průměrných koncentrací PM10, (průměrně o cca 2 µg.m-3, nejvíce u stanice Brno- Výstaviště), z dlouhodobého hlediska se ale průměrné roční koncentrace PM10 snižují.
  • Nejvyšších hodnot průměrné roční koncentrace PM2,5 dosáhly dopravní stanice Brno-Svatoplukova (18,2 µg.m-3) a Brno-Lány (18,0 µg.m-3) přičemž u všech brněnských stanic došlo oproti roku 2020 k nepatrnému nárůstu ročních průměrných koncentrací PM2,5, (průměrně o cca 1,9 µg.m-3, největší rozdíl u stanice Brno-Výstaviště).
  • Hodnoty NO2 obecně bývají vyšší na dopravních stanicích, v roce 2021 tomu tak bylo na stanicích Brno-Úvoz (35,2 µg.m-3), Brno-Svatoplukova (33,8 µg.m-3) a Brno-Výstaviště (23,5 µg.m-3), přičemž u všech brněnských stanic došlo oproti roku 2020 k nepatrnému nárůstu ročních průměrných koncentrací NO2, (průměrně o cca 1,9 µg.m-3, největší rozdíl u stanice Brno-Arboretum), z dlouhodobého hlediska se ale roční průměrné koncentrace NO2 zejména na dopravních stanicích snižují.
  • Koncentrace CO a SO2 v ČR se pohybují mnoho let hluboko pod hranicí imisního limitu, rok 2021 nebyl výjimkou, na stanici Brno-Lány byla naměřena průměrná roční koncentrace SO2 4,4 µg.m-3, na stanici Brno-Tuřany 4,1 µg.m-3, přičemž imisní limit pro 24h průměrnou koncentraci činí 125 µg.m-3 a pro hodinovou průměrnou koncentraci 350 µg-m3.
  • Hodnota imisního limitu pro CO činí 10 000 µg.m-3 v max. 8h klouzavém průměru za den, v roce 2021 byla naměřena na stanici Brno-Lány průměrná roční koncentrace CO 345,8 µg.m-3 a na stanici Brno-Úvoz 396,8 µg.m-3. Imisní limit pro 8h klouzavý průměr CO v ČR není dlouhodobě překračován nikde v ČR.

Úvod

Níže uvedené hodnocení představuje předběžné vyhodnocení kvality ovzduší na území města Brna za rok 2021. Hodnocení zahrnuje nejen předběžná data za rok 2021, ale také jejich srovnání s roky předchozími.

Do hodnocení byly zahrnuty ty stanice, které splnily podmínku minimální dostupnosti dat v roce 2021 pro danou znečišťující látku. Do hodnocení jsou zahrnuty pouze automatické stanice a znečišťující látky jimi měřené. Data z manuálních stanic, a tedy mj. data o koncentracích benzo[a]pyrenu či těžkých kovů, budou k dispozici až s přibližně tříměsíčním zpožděním, protože vyžadují laboratorní analýzy a nejsou měřeny v reálném čase.

Ze srovnání je patrné, že rok 2021 lze zařadit k rokům s velmi dobrou kvalitou ovzduší, přestože extrémně příznivému roku 2020 se nevyrovnal.

Kvalita ovzduší totiž nezávisí pouze na samotném množství emisí znečišťujících látek. Do hry vstupují například meteorologické a rozptylové podmínky. Právě v roce 2020 byly některé měsíce v tomto směru velmi příznivé.

Pro kvalitu ovzduší jsou příznivé například vyšší teploty v zimě (nižší intenzita vytápění, které je často dominantním zdrojem znečišťování ovzduší), nižší teploty v létě (nižší koncentrace přízemního ozonu), větrné počasí (lepší rozptyl látek) či dostatečné množství srážek (mokrá depozice látek). Právě v tomto směru byl rok 2020 neobvyklý. Navíc dochází k dlouhodobému snižování emisí například z dopravy či průmyslu. Meziroční rozdíly jsou z velké míry dány právě odlišnými podmínkami. Trendy v samotném znečišťování ovzduší je tedy třeba sledovat v delším horizontu než je jeden rok.

Do hodnocení nebyla zahrnuta například stanice Brno-Zvonařka. Tato stanice byla v posledních letech velmi výrazně ovlivněna stavbami v blízkém okolí. V roce 2021 však probíhala stavební činnost v bezprostřední blízkosti stanice, což velmi významně ovlivnilo naměřené koncentrace znečišťujících látek. Větší část těchto dat byla klasifikována značkou „lokální ovlivnění“, což znamená, že stanice byla velmi výrazně lokálně ovlivněna, a to mělo významný vliv na koncentrace. Z tohoto důvodu  nelze hodnoty považovat za reprezentativní. Počítat s těmito hodnotami by bylo zavádějící. Tato data však budou použita např. pro účely sledování vlivu stavebních prací na kvalitu ovzduší obecně.

Suspendované částice PM10

Níže uvedený graf ukazuje průměrné roční koncentrace částic PM10 na brněnských stanicích v roce 2021. Červeně jsou zvýrazněny stanice dopravní, zeleně pozaďové. Červenou přerušovanou čarou je zobrazen příslušný imisní limit pro roční průměrnou koncentraci částic PM10 (40 µg.m-3).

Z grafu je patrné, že na žádné stanici nedošlo k překročení imisního limitu, a to s velkou rezervou. Nejvyšší hodnoty průměrné roční koncentrace byly pozorovány na dvou dopravních stanicích.

Následující graf ukazuje srovnání průměrných ročních koncentrací PM10 v roce 2021 s předchozími roky.

Při pohledu na grafy průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 vidíme, že se tyto koncentrace v Brně dlouhodobě snižují. Ukazuje to křivka lineárního trendu v každém z grafů.

K překračování ročního imisního limitu pro PM10 v Brně již řadu let nedochází. Kromě ročního imisního limitu je v zákoně o ochraně ovzduší stanoven i limit pro 24h průměrnou koncentraci částic PM10. Ten má hodnotu 50 µg.m-3 a limit se považuje za překročený, pokud dojde k více než 35 překročením této průměrné denní hodnoty za kalendářní rok.

Graf níže ukazuje počet překročení 24h imisního limitu na automatických stanicích v Brně za rok 2021 pro stanice, které splnily podmínku dostupnosti dat.

Imisní limit pro 24h koncentraci částic PM10 nebyl překročen na žádné stanici s dostatečným množstvím dat v Brně. Následující grafy zobrazují vývoj počtu překročení imisního limitu na výše uvedených stanicích v dlouhodobém pohledu.

Opět je patrné, že na žádné z výše uvedených stanic v Brně nedošlo k více než 35 překročením 24h průměrné denní hodnoty 50 µg.m-3. Dokonce byla maximální hodnota 18 překročení na Svatoplukové téměř poloviční ve srovnání s maximálním povoleným počtem překročení.

Na všech hodnocených stanicích byl počet překročení vyšší než v roce 2020, při pohledu na dlouhodobý vývoj je však patrný výrazný sestupný trend. Tento limit je však výrazněji náchylný k meziroční variabilitě dané meteorologickými podmínkami, jak ukazuje například rok 2017, kdy byly rozptylové podmínky na začátku roku velmi nepříznivé.

Suspendované částice PM2,5

Níže uvedený graf ukazuje průměrné roční koncentrace částic PM2,5 na brněnských stanicích v roce 2021. Červeně jsou zvýrazněny stanice dopravní, zeleně pozaďové. Červenou přerušovanou čarou je zobrazen příslušný imisní limit pro roční průměrnou koncentraci částic PM2,5 (20 µg.m-3).

Stejně jako v případě částic PM10 byly nejvyšší koncentrace částic PM2,5 v ročním průměru naměřeny na městské dopravní stanici Brno-Svatoplukova. Druhé nejvyšší pak byly na předměstské pozaďové stanici Brno-Lány. Tato vyšší koncentrace částic PM2,5 na této pozaďové stanici je dána relativně malou vzdálenosti stanice od nejfrekventovanější české dálnice D1. K překročení imisního limitu pro roční průměrnou koncentraci PM2,5 nedošlo na žádné stanici.

Následující graf ukazuje srovnání průměrných ročních koncentrací PM2,5 v roce 2021 s předchozími roky. V případě částic PM2,5 došlo v roce 2020 ke snížení hodnoty imisního limitu pro roční průměr z 25 na 20 µg.m-3.

Jak ukazují grafy dlouhodobého vývoje průměrných ročních koncentrací částic PM2,5, v minulosti docházelo na některých stanicích k překračování tohoto limitu. V posledních letech tomu tak však již není, a to přesto, že došlo ke snížení hodnoty tohoto limitu o 20 % od roku 2020.

Oxid dusičitý

Hlavním zdrojem oxidu dusičitého a oxidů dusíku obecně je doprava. Nejvyšší koncentrace jsou pozorovány na dopravních stanicích, které jsou v blízkosti nejvíce dopravně zatížených komunikací.

Níže uvedený graf ukazuje průměrné roční koncentrace NO2 na brněnských stanicích v roce 2021. Červeně jsou zvýrazněny stanice dopravní, zeleně pozaďové. Červenou přerušovanou čarou je zobrazen příslušný imisní limit pro roční průměrnou koncentraci NO2 (40 µg.m-3).

Dle očekávání byly i v roce 2021 koncentrace NO2 nejvyšší na dopravních stanicích. Stanice Brno-Výstaviště má koncentrace ve srovnání se zbylými dvěma dopravními stanicemi výrazně nižší. Primárně je to dáno faktem, že doprava v jejím okolí bývá relativně plynulá a stanice jako taková je  situovaná na otevřeném, dobře provětrávaném místě. Plynulost dopravy je jedním z klíčových faktorů determinujících míru znečištění z dopravy, tedy nezáleží pouze na absolutním počtu vozů.

Následující graf ukazuje srovnání průměrných ročních koncentrací NO2 v roce 2021 s předchozími roky. Červenou přerušovanou čarou je zobrazen příslušný imisní limit pro roční průměrnou koncentraci NO2 (40 µg.m-3).

Jak ukazují grafy průměrných ročních koncentrací NO2, v minulosti byla hodnota ročního imisního limitu pro NO2 v Brně překračována, a to na stanicích Brno-Svatoplukova a Brno-Úvoz. V tomto směru je velmi pozitivní, že zejména na dopravních stanicích dochází dlouhodobě k poklesu koncentrací NO2 a imisní limit již překračován není.

Pro NO2 je v zákoně o ochraně ovzduší stanoven i imisní limit pro hodinovou koncentraci. Tento limit nebyl v roce 2021 rovněž překročen na žádné stanici v Brně.

Oxid siřičitý

Koncentrace oxidu siřičitého představovaly v minulosti velký problém znečišťování ovzduší v tehdejším Československu a následně i v České republice. Od poloviny devadesátých let ale došlo k prudkému poklesu emisí SO2, také díky novým nařízením. V současnosti jsou tak koncentrace SO2 celorepublikově velmi nízké a na naprosté většině území se pohybují hluboko pod hodnotou imisního limitu. Koncentrace SO2 se tak také monitorují na výrazně menším počtu stanic, neboť se upřednostňují měření těch látek, které jsou z hlediska znečišťování ovzduší problematičtější.

Následující graf ukazuje srovnání průměrných ročních koncentrací SO2 v roce 2021 s předchozími roky.

Pro SO2 jsou v zákoně o ochraně ovzduší stanoveny dvě hodnoty imisních limitů – pro 24h průměrnou koncentraci (125 µg.m-3) a pro hodinovou průměrnou koncentraci (350 µg-m3). Nikde v České republice není ani jeden z těchto limitů v současnosti překračován. Hodnoty ročních průměrů jsou dnes na tak nízkých hodnotách, že meziroční rozdíly jsou prakticky nevýznamné.

Oxid uhelnatý

Stejně jako v případě oxidu siřičitého jsou dnes koncentrace oxidu uhelnatého celorepublikově hluboko pod hodnotou imisního limitu (10 000 µg.m-3 v max. 8h klouzavém průměru za den). Hodnoty jen v naprosto výjimečných případech překračují hodnotu 1000 µg.m-3 v hodinovém průměru, což představuje pouhou desetinu hodnoty imisního limitu, která je navíc stanovena pro 8h průměr.

Následující graf ukazuje srovnání průměrných ročních koncentrací CO v roce 2021 s předchozími roky.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář