Vliv znečištěného ovzduší na zdraví

Vliv znečištěného ovzduší na zdraví

Znečištěné ovzduší může mít celou řadu negativních dopadů na lidské zdraví. Přesně určit “škodlivou” hranici koncentrace nelze – každý člověk je v tomto směru unikát a může reagovat jinak. Navíc u některých látek, jako například u prachových částic, neexistuje bezpečná spodní hranice.

 

Název spoileru
Klíčová slova
ovzduší, zdraví, znečištění

Zdroj dat

WHO, EEA

Publikováno

24. 2. 2020

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Zhoršená kvalita ovzduší může mít celou řadu negativních dopadů na lidské zdraví. Vpravo jsou uvedeny ty nejzávažnější a nejčastější z nich.

Existují samozřejmě stovky dalších chemických látek, které se v ovzduší můžou vyskytovat a lidské zdraví poškozovat.

U suspendovaných (prachových) částic (PM) obecně platí, že čím jsou menší, tím jsou potenciálně nebezpečnější, protože pronikají hlouběji do dýchacího systému.

Koncentrace oxidu siřičitého (SO2) jsou v současné době až na naprosté výjimky hluboko pod hodnotou imisních limitů.

Nejčastěji jsou v současné době překračovány imisní limity pro koncentrace částic PM10 a pro polycyklický aromatický uhlovodík benzo[a]pyren, který je prokazatelným karcinogenem a jehož téměř výhradní zdroj (99 %) je lokální vytápění domácností, tedy vytápění ve starých kotlech na tuhá paliva.

Hlavním zdrojem oxidů dusíku (NO2 a NO) je v ČR doprava. Koncentrace jsou tedy vysoké především u hlavních tahů a ve velkoměstech.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet