Oddělení hydrologie

Začátky organizované hydrologické služby na Moravě spadají do druhé poloviny 19. století. V současnosti jsou činnosti režimové hydrologie pro jižní Moravu soustředěny v oddělení hydrologie, zatímco úkoly operativní hydrologie plní regionální předpovědní pracoviště pobočky ČHMÚ v Brně. Působnost oddělení hydrologie je vymezena povodím řeky Moravy od profilu pod soutokem s Bečvou po profil se státní hranicí se Slovenskou republikou, povodím Dyje na území České republiky a okrajovými povodími menších toků, patřícími do povodí Váhu. Oddělení odpovídá za hydrologii hraničních vod s Rakouskem a při řešení hydrologické problematiky společné se Slovenskou republikou trvale spolupracuje s partnery ze Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hydrologii uceleného povodí Moravy řeší v součinnosti s ostravskou pobočkou ČHMÚ.

Vedoucí oddělení: Mgr. Ivana Černá

Sdílet