Měření kvality ovzduší na náměstí Svobody9 min čtení

Měření kvality ovzduší na náměstí Svobody9 min čtení

V lednu byl na náměstí Svobody opět přistaven měřicí vůz Magistrátu města Brna, který sledoval kvalitu ovzduší. ČHMÚ Brno následně provedlo vyhodnocení naměřených dat.

V lednu 2021 byl na hlavní brněnské náměstí, náměstí Svobody, umístěn měřicí vůz Magistrátu města Brna za účelem krátkodobého monitoringu kvality ovzduší v této lokalitě. Toto měření navazuje na již uskutečněnou letní měřicí kampaň na shodném místě v srpnu 2019.

Kompletní hodnotící zprávu si můžete stáhnout zde, níže je pak uveden souhrn a závěry z měření.

Zpráva z letního měření

 

Souhrn

Následující graf ukazuje průměrné poměry mezi průměry koncentrací jednotlivých znečišťujících látek během měřicí kampaně, a to poměr mezi daty z náměstí Svobody a pozaďovými, respektive dopravními stanicemi v Brně.

 

Poměr mezi průměrem koncentrací z pozaďových stanic Brna a průměrem z náměstí Svobody a průměrem z dopravních stanic Brna a náměstí Svobody pro jednotlivé znečišťující látky za celou dobu měřicí kampaně.

 

Následující graf obsahuje totožné informace, tentokrát však vypočítané z letní kampaně, která se na náměstí Svobody uskutečnila v druhé polovině srpna 2019.

 

Poměr mezi průměrem koncentrací z pozaďových stanic Brna a průměrem z náměstí Svobody a průměrem z dopravních stanic Brna a náměstí Svobody pro jednotlivé znečišťující látky za celou dobu měřicí kampaně v srpnu 2019.

 

Graf z roku 2021 ukazuje, že u částic PM10 byly koncentrace na náměstí Svobody víceméně rovny hodnotám na jiných pozaďových stanicích v Brně. U menších frakcí PM2,5 a PM1 byl poměr o něco nižší, tedy hodnoty na náměstí Svobody byly nižší, než byl průměr pro pozaďové stanice (96 %, respektive 82 %). Naopak u oxidů dusíku, a to jak NO2, tak NO, byly hodnoty na náměstí Svobody vyšší, než byl průměr pro pozaďové stanice.  NO2 o 13 %, u NO o 17 %. Ve srovnání s dopravními stanicemi byl průměr z náměstí Svobody jak u částic PM, tak u oxidů dusíku nižší. Nejvýrazněji se rozdíl projevoval u oxidu dusnatého (NO), kde byly koncentrace na dopravních stanicích v průměru téměř trojnásobné.

Výsledky letní kampaně v roce 2019 jsou mírně odlišné. U částic PM10 byly hodnoty na náměstí Svobody v průměru vyšší než na pozaďových (o 25 %), a dokonce i vyšší než na dopravních stanicích (o 10 %). U částic PM2,5 i PM1 byly hodnoty přibližně shodné s průměrem pro pozaďové stanice. U NO2 byly průměr koncentrací z náměstí Svobody o 30 % vyšší, než byl průměr pro pozaďové stanice a o polovinu nižší než na dopravních stanicích. U NO byly hodnoty na náměstí Svobody na rozdíl od roku 2021 nižší než na jak pozaďových, tak dopravních stanicích.

Jak se lišily koncentrace v roce 2021 od těch z letní kampaně 2019? To ukazuje následující graf. Ten znázorňuje poměr mezi koncentracemi dané znečišťující látky v roce 2021 a 2019 (poměr 2021/2019).

 

Poměr mezi průměrnými koncentracemi ze zimní (2021) ku letní (2019) kampani na náměstí Svobody. Hodnoty nad 1 značí vyšší koncentrace v zimní kampani a naopak.

 

Z grafu je patrné, že u částic PM10 byly hodnoty v letní i zimní kampani podobné. U menších částic byly hodnoty ze zimní kampaně vyšší. To stejné platí o NO2 a CO, kde byly hodnoty při zimní kampani asi o 50 % vyšší. Největší rozdíl byl pozorován u oxidu dusnatého (NO), jehož koncentrace byly během zimní kampaně více než čtyřnásobné ve srovnání s kampaní v létě 2019.

Vyšší koncentrace většiny látek (s výjimkou SO2) během zimní kampaně nejsou překvapením, neboť koncentrace všech znečišťujících látek s výjimkou přízemního ozonu bývají nejvyšší v chladnou část roku. Je to dáno jak odlišnou skladbou a významností některých zdrojů (zejména vytápění), tak faktem, že bývají v zimě horší rozptylové podmínky, méně srážek apod. Touto skutečností lze vysvětlit nárůst koncentrací PM, NO2 a CO.

U NO je pravděpodobnou příčinou spíše nějaký místní zdroj, pravděpodobně dopravní, který působil v těsné blízkosti měřicího vozu.

Koncentrace NO během celé měřicí kampaně byly relativně nízké a celkový průměr zkreslilo několik výrazných špiček koncentrací. Právě tyto špičky souvisely pravděpodobně s nějakým významným blízkým zdrojem, kterým mohl být například zaparkovaný nastartovaný vůz blízko měřicího vozu. Pokud z dat vyfiltrujeme pouze hodiny, kdy průměrná koncentrace NO přesáhla hodnotu 150 µg∙m–3, pak všech těchto 7 hodinových intervalů spadá do ranních hodin mezi 8. a 10. hodinou.

Celkově můžeme říci, že koncentrace částic PM byly na náměstí Svobody podobné jako na ostatních pozaďových stanicích imisního monitoringu v Brně. V případě koncentrací oxidů dusíku byly hodnoty vyšší než na stanicích pozaďových, ale zároveň nižší než na stanicích dopravních. Tyto látky jsou v Brně primárně emitovány dopravou. Vyšší hodnoty naměřené na náměstí Svobody nasvědčují jak faktu, že je toto místo vzhledem k okolní zástavbě velmi špatně provětrávané, tak faktu, že byť se jedná o pěší zónu, zajíždí sem řada vozů s povolením vjezdu.

Město Brno v nedávné době zpřísnilo podmínky pro vjezd vozů do historického centra města. Dalším možným opatřením, které by mohlo přispět k lepší kvalitě ovzduší ve městě, by bylo upozorňování a kontrolování, zda řidiči v historickém centru nenechávají vozy nastartované po delší než nezbytnou dobu.

Závěr

Výsledky měřící kampaně na náměstí Svobody ukázaly, že u koncentrací suspendovaných (prachových) částic, byly pozorované hodnoty v průměru podobné ostatním pozaďovým stanicím v Brně. Čím menší byla velikostní frakce částic, tím byly hodnoty ve srovnání s jinými pozaďovými stanicemi nižší (nejnižší u PM1, kde se jednalo jen o přibližně 80 % průměrné hodnoty jiných pozaďových stanic, naopak u PM10 hodnoty víceméně v průměru totožné).

U oxidu dusičitého byla situace velmi podobná té z letní kampaně v srpnu 2019. Průměrné koncentrace NO2 na náměstí Svobody byly vyšší než na pozaďových stanicích v Brně (v této měřící kampani o přibližně 15 %, v letní 2019 o asi 30 %), avšak zároveň nižší, než jsou průměrné hodnoty ze stanic dopravních (v této kampani asi o 15-20 %, v letní 2019 o více než 40 %). Tento fakt lze vysvětlit tím, že ačkoliv se jedná o pěší zónu, neznamená to, že sem žádná vozidla nezajíždí a dalším důležitým faktorem je velmi špatné provětrávání této lokality vzhledem k husté zástavbě víceméně ze všech směrů.

Největší rozdíl mezi letní kampaní 2019 a zimní kampaní 2021 byly poměrově koncentrace oxidu dusnatého. Oxidu dusnatý vzniká v Brně primárně z dopravy. Je to velmi reaktivní látka, která rychle oxiduje na oxid dusičitý. Vysoké koncentrace NO jsou tedy pouze v blízkosti dopravně zatížených lokalit, na rozdíl od NO2, které se v tomto směru může šířit na větší vzdálenosti. Vysoké koncentrace NO tedy znamenají, že se pravděpodobně jednalo o zdroj někde přímo na náměstí. Hlubší analýza těchto výsledků pak odhalila, že byl průměr zvýšen několika vysokými špičkami během měřicí kampaně, které se vyskytly v různé dny, avšak vždy mezi 8. a 10. hodinou dopoledne. Možným vysvětlením je například vůz zásobování, který mohl v ranních hodinách dovážet zboží, parkovat přímo vedle měřicího vozu a pravděpodobně se zapnutým motorem. Tuto hypotézu podporují i zvýšené koncentrace suspendovaných částic (a CO) ve shodnou dobu. Shodou okolností byl autor této zprávy v jednom ze dvou dnů a časů, kdy koncentrace NO dosahovaly hodnot kolem 250 µg.m-3 právě v lokalitě náměstí Svobody a vedle vozu skutečně bylo zaparkované nákladní vozidlo, které s nejvyšší pravděpodobností tyto vysoké hodnoty koncentrací zapříčinilo.

 

Vozidlo zásobování zaparkované vedle měřicího vozu, 22. ledna v ranních hodinách. Foto: Jáchym Brzezina

 

V případě koncentrací SO2 a CO byly hodnoty hluboko pod imisním limitem, a to stejně jako na celém území Brna a víceméně v celé republice. Hodnotit rozdíly mezi jednotlivými stanicemi a náměstím Svobody vzhledem k velmi nízkým hodnotám nemá příliš smysl, a to zejména u SO2. U CO je patrné, že hodnoty byly na náměstí Svobody nižší než na dopravních stanicích, což opět souvisí s faktem, že na dopravních stanicích obecně bývá CO kvůli dopravě vyšší.

Na základě naměřených dat a jejich vyhodnocení, lze vyvodit následující doporučení:

  • povolovat vjezd pouze vozům, u nichž je to nezbytně nutné
  • důsledně dodržovat a kontrolovat vypínání motoru u zaparkovaných vozidel, zejména např. u vozidel zásobování. Toto zahrnuje i potenciální možnost umístění upomínkových cedulí a kontrolu dodržování tohoto opatření ze stany příslušných orgánů.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář