Koncentrace znečišťujících látek v krajích Jihomoravském, Zlínském a Vysočina byly v roce 2020 na řadě stanic historicky nejnižší20 min čtení

Koncentrace znečišťujících látek v krajích Jihomoravském, Zlínském a Vysočina byly v roce 2020 na řadě stanic historicky nejnižší20 min čtení

Již v průběhu roku 2020 jsme Vás informovali, jak vypadá kvalita ovzduší v roce 2020. Konkrétně v článku, který hodnotil stav po prvních 9 měsících roku. Nyní už máme k dispozici data za celý rok a potvrdilo se to, co jsme již v průběhu roku tušili, tedy že za sebou máme rok s vůbec nejlepší kvalitou ovzduší v daných regionech.

V tomto shrnutí se budeme věnovat stanicím ve třech krajích v kompetenci brněnské pobočky ČHMÚ, tedy v kraji Jihomoravském, Zlínském a Vysočina. Budeme vycházet z operativních dat Českého hydrometeorologického ústavu, tedy dat, která ještě budou procházet verifikací, ale v drtivé většině případů se již nijak výrazně odlišovat nebudou. Zároveň je nutné připomenout, že se jedná pouze o data z automatických stanic imisního monitoringu. Data z manuálních stanic (kterých je ale výrazně méně) budou k dispozici až za několik měsíců, neboť se tyto vzorky analyzují následně v laboratořích a neměří v reálném čase. Nejsou tedy například k dispozici data o koncentracích benzo[a]pyrenu či těžkých kovů, které se jinde, než na manuálních stanicích, nesledují.

Do hodnocení byly zahrnuty pouze ty automatické stanice, které splnily podmínku dostupnosti dat. Například u ročního průměru jsou to tedy pouze ty stanice, které měly za rok data z alespoň 90 % dní roku. Pokud například nějaká stanice měla za rok data dostupná pouze v 88 % případů, do hodnocení bohužel nemůže být zahrnuta, protože by to mohlo konečné výsledky zkreslovat. Do hodnocení tedy byly zahrnuty pouze ty stanice, které měly dostatek dat v roce 2020.

Proč byl rok 2020 z hlediska kvality ovzduší tak dobrý?

Důvodů je více. Tím hlavním jsou ale meteorologické podmínky. Sešla se kombinace meteorologických podmínek, které jsou pro kvalitu velmi příhodné, a právě meteorologické podmínky jsou v řadě situací tím hlavním faktorem ovlivňujícím absolutní koncentrace znečišťujících látek. Pojďme si nyní ty nejdůležitější meteorologické faktory v roce 2020 krátce shrnout:

  • nadprůměrné teploty v zimních měsících – zejména počátek roku, tedy leden a především únor, byly měsíce teplotně velmi nadnormální. V únoru byla dokonce odchylka od dlouhodobého normálu téměř 5 °C, což je opravdu nevídané. Teplota vzduchu má v zimě nepřímo velmi výrazný vliv na kvalitu ovzduší – teplejší počasí znamená menší potřebu vytápění, a právě lokální vytápění domácností je v současnosti největším problémem kvality ovzduší v České republice. Topení ve starých kotlech na tuhá paliva produkuje obrovskou míru znečištění, pro srovnání můžete použít aplikaci, kterou jsme pro tento účel nedávno vytvořili.
  • větrné počasí – Českem se v roce 2020 prohnalo několik vichřic, a to zejména v únoru. Rychlost větru udává především rozptyl v horizontálním směru a vyšší rychlost znamená lepší rozptyl.
  • deštivé počasí – rok 2020 byl po delší době rokem, kdy nebylo takové sucho, jako to, které nás trápilo v minulých letech. V některé měsíce byly v mnoha regionech srážkové úhrny více než dvojnásobné ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Vyskytly se i povodně na podzim, což není příliš obvyklé, a právě na Jižní Moravě byly stavy povrchových vod v některé měsíce velmi nadprůměrné. Jak ukázal náš další článek, v říjnu 2020 byly průměrné průtoky v oblasti kompetence ČHMÚ Brno na dokonce 485 % dlouhodobého průměru! Srážky, ať už pevného (sníh) či kapalného (déšť) skupenství, snižují koncentrace všech znečišťujících látek procesem tzv. mokré depozice, tedy smývání znečištění z ovzduší na povrch.
  • absence dlouhodobých plošných přízemních teplotních inverzí –přízemní teplotní inverze mají zásadní vliv na kvalitu ovzduší. Vytvoření inverzní vrstvy funguje jako poklička, která kumuluje znečištění u povrchu, a tedy výrazně brání vertikálnímu rozptylu znečišťujících látek. Zcela nezávisle na množství emisí se tedy při teplotní inverzi zvyšují koncentrace znečišťujících látek. V roce 2020 žádná perioda s výraznými a dlouhými přízemními teplotními inverzemi zaznamenána nebyla.
  • mírnější léto – sice musíme tento termín brát s rezervou, protože teplotně bylo i léto 2020 nadprůměrné, avšak mohlo se nám zdát chladnější ve srovnání s extrémy, na které jsme byli zvyklí z minulých let. Právě dny s velmi vysokými teplotami a jasným počasím stojí za nejvyššími koncentracemi přízemního ozonu. I v tomto směru byl tedy rok 2020 lepší, než předchozí dva roky.

Stručně řečeno, kvalita ovzduší je lepší, „pokud fouká, prší, není příliš horko v létě a příliš zima v zimě a netvoří se výrazné přízemní teplotní inverze“. A pokud se podíváme na rok 2020, pak víceméně téměř přesně splňuje tyto podmínky.

Nebyly to ale jen meteorologické podmínky, byť měly pravděpodobně největší vliv, existují i další důležité faktory:

  • nouzový stav – jak ukázala naše jarní analýza, v důsledku vyhlášení nouzového stavu klesla výrazně doprava a s tím souvisel i pokles emisí oxidů dusíku. V absolutních hodnotách nemusely být koncentrace nižší, a to z důvodu dalších faktorů popsaných výše, působících paralelně, avšak jisté je, že bez poklesu dopravy by za shodných meteorologických podmínek (které působily zcela nezávisle na samotné epidemii) byly koncentrace vyšší.
  • dlouhodobý postupný pokles emisí – v České republice se dlouhodobě kvalita ovzduší u většiny látek zlepšuje. Podíl na tom má například postupná obměna starých kotlů na tuhá paliva (třeba v rámci kotlíkových dotací) nebo obměna vozového parku. Také se postupně zlepšují technologické procesy různých průmyslových provozů a tím snižují jejich emise.

Suspendované (prachové) částice PM10

Koncentrace suspendovaných částic PM10 byly v roce 2020 na téměř všech hodnocených stanicích nejnižší za posledních 20 let či za dobu existence stanice. Jednalo se o všechny brněnské stanice. Navíc, vzhledem k faktu, že byly koncentrace suspendovaných částic PM10 před dvaceti lety celkově výrazně vyšší, můžeme říci, že se pravděpodobně v tomto směru jedná o rok s vůbec nejnižšími koncentracemi částic PM10 za dobu měření.

Následující graf ukazuje průměrné roční koncentrace PM10 na brněnských stanicích tam, kde je průměr dostupný. Data jsou od roku 2000 do 2020, tam kde stanice vznikla později, jsou data od roku vzniku. Limit dostupnosti splnilo v roce 2020 v Brně celkem 8 automatických stanic.

Doplňme ještě totožný graf pro zbytek stanic v Jihomoravském kraji a krajích Zlínském a Vysočina.

Jelikož se v těchto grafech hůře orientuje, následující graf ukazuje pro srovnání ještě poměr průměru 2020 k průměru na dané stanici za předchozí pětileté období 2015-2019.

Na tomto grafu vidíme, že ve srovnání s průměrem 2015-2019 (průměr vypočten z dostupných dat) byla situace lepší na všech 24 hodnocených stanicích (všechny poměry jsou pod hodnotou 1).

Na některých stanicích byla situace v roce 2020 dokonce o více než 30 % lepší, než je průměr 2015-2019 a vzhledem k postupnému snižování koncentrací PM10 dlouhodobě, by ve srovnání s předchozími obdobími tento poměr vycházel ještě nižší.

Roční průměrné hodnoty za rok 2020 jsou v absolutních číslech zobrazeny na následujícím grafu, kde je vyznačen i roční imisní limit pro částice PM10, který má hodnotu 40 µg.m-3 (červenou přerušovanou čárou).

Na grafu je jasně vidět, že limit nebyl překročen na žádné z hodnocených stanic, a to s velkou rezervou. Na všech 24 hodnocených stanicích byl roční průměr dokonce pod hodnotou 25 µg.m-3.

Jak vypadala situace v průběhu roku? To si můžeme ukázat, pokud srovnáme průměrné měsíční hodnoty z 8 brněnských stanic. Vypočten byl celkový průměr ze všech stanic za jednotlivé měsíce a srovnán rok 2020 opět s pětiletým průměrem 2015-2019.

Ten stejný graf pak ještě jako poměry 2020/2015-2019.

Z výše uvedeného grafu plyne, že na brněnských stanicích se nejvíce v pozitivním smyslu odchyloval únor, kdy byly koncentrace o více než polovinu nižší, než je pětiletý průměr 2015-2019. Je to dáno právě výrazně nadprůměrnými teplotami, vichřicemi a více než dvojnásobným úhrnem srážek, než je v únoru běžné.

Jediným nadprůměrným měsícem je duben, a to navíc jen o necelé 1 % více, než je průměr 2015-2019. Dá se tedy říci, že celý rok byly hodnoty podprůměrné či velmi blízké průměru.

Brno-Zvonařka

V poslední době stanicí s nejvyššími koncentracemi PM10 je stanice Brno-Zvonařka. O té jsme zde na blogu psali již mockrát a je výrazně lokálně ovlivněna stavebními pracemi v okolí. Ty intenzivně pokračovaly i v roce 2020, proto zde opět byly koncentrace relativně vysoké. Je však nutné podotknout, že se nedá tento stav vztahovat na celé Brno a jedná se o opravdu lokální záležitost. Důkazem toho je stanice Brno-Výstaviště. Dopravní stanice vedle rušné čtyřproudové komunikace, která je vlastně totožnou komunikací jako ta, která vede kolem Zvonařky, jen o 3 km dále. Zde jsou však koncentrace PM10 výrazně nižší a je to dáno jak absencí stavebních prací, tak je to důkazem důležitosti okolí stanice. Stanice Brno-Výstaviště je velmi dobře provětrávaná, a tudíž jsou zde lepší podmínky pro rozptyl. Také se zde netvoří tolik dopravní kolony. Pomalu jedoucí a rozjíždějící automobily mají emise vyšší než plynulý provoz.

Bohužel ale tato stanice nedosáhla na 90% limit úplnosti dat, proto není do výše uvedeného hodnocení zahrnuta. Můžeme ale srovnat alespoň měsíce s dostupnými daty, a to za rok 2019 a 2020, kdy byla situace vzhledem ke stavebním pracím nejhorší.

Na tomto grafu je vidět, že v roce 2020 byly celkově koncentrace PM10 nižší než v roce 2019, byť v některé měsíce tomu mohlo být naopak (zejména v listopadu).

Dlouhodobé srovnání

V jihomoravském kraji je regionální pozaďovou stanicí stanice Mikulov-Sedlec, která má velkou reprezentativnost, tedy reprezentuje kvalitu ovzduší na větší ploše. Ta má dostupnou kompletní řadu dat 2000-2020.

Následující graf ukazuje poměr průměrných koncentrací v roce 2020 k jednotlivých pětiletým průměrům, a to jak pro roční hodnoty, tak měsíční.

Nejprve graf průměrných ročních hodnot 2000-2020.

Dále ještě jednotlivé poměry koncentrací, tedy poměr průměru 2020 k pětiletým průměrům 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014 a 2015-2019 a také průměr 2020 k celkovému průměru 2000-2019.

Tento graf ukazuje, že celkově byly hodnoty 2020 opravdu nejnižší, zároveň ukazuje, že nejnižší poměr (a tedy nejvyšší hodnoty koncentrací) je ve většině měsíců v období 2000-2004, tedy nejdále v historii a dokládá postupné zlepšování situace. Naopak nejlépe z pětiletých srovnávaných období vychází poslední období 2015-2019.

24h imisní limit

V zákoně o ochraně ovzduší je definován ještě imisní limit pro 24h koncentraci PM10, který má hodnotu 50 µg.m-3 a považuje se za překročený, pokud dojde k více než 35 překročením za rok.

Následující graf ukazuje počet překročení tohoto limitu na jednotlivých stanicích. Do tohoto hodnocení je zahrnuta i stanice Brno-Zvonařka, která sice nemá kompletní data, ale uvedený počet překročení je v tomto směru jistý.

Na grafu je patrné, že 24h imisní limit pro částice PM10 byl překročen pouze na stanici Zvonařka (důvody byly popsány výše). Přestože se jedná o nejvyšší počet překročení tohoto limitu v roce 2020 ze všech stanic v České republice, je to číslo nižší, než v roce 2019 (64 překročení). V tomto případě se jedná o velmi lokální stav v důsledku dočasných stavebních prací v blízkém okolí.

Následující graf pak ukazuje i předchozí rok 2019 ve srovnání s rokem 2020.

Na grafu je patrné výrazné snížení na téměř všech stanicích. Existují i stanice, kde naopak počet překročení oproti roku 2019 narostl, ve všech případech se ale jedná o stanice s nejnižšími počty překročení, kde tedy není zvýšení tak významné. Například na stanici v areálu observatoře Košetice se meziročně počet překročení zvedl z 0 (2019) na 2 (2020). Stále se však jedná o jednu z nejnižších hodnot v republice. Naopak na stanicích, kde byl počet překročení v roce 2019 významný, došlo ve všech případech k poklesu. Nejvýrazněji ve Zlínském kraji (Otrokovice o více než 80 % z 26 na 4, ve Zlíně o 66 % z 15 na 5, v Uherském Hradišti o více než 50 % z 26 na 12).

U brněnských stanic došlo k poklesu na všech stanicích s výjimkou stanice Brno-Masná, kde byl počet překročení v roce 2019 a 2020 rovný. Na stanicích s nejvyšším počtem překročení došlo k výraznému poklesu (Brno-Zvonařka z 64 na 50, Brno-Úvoz z 30 na 10, Brno-Svatoplukova z 29 na 15).

Suspendované (prachové) částice PM2,5

V zákoně o ochraně ovzduší je definován roční imisní limit ještě pro menší částice PM2,5. Ty jsou vzhledem ke své menší velikosti potenciálně zdravotně nebezpečnější, jelikož pronikají hlouběji do dýchacího systému.

I v případě částic PM2,5 byly koncentrace v roce 2020 rekordně nízké. Pokud srovnáme data ze všech dostupných let a stanic, vychází průměrná roční hodnota v roce 2020 nejníže na všech stanicích. A to i na stanicích s měřením od roku 2004.

Pro tyto částice platil do roku 2019 roční imisní limit o hodnotě 25 µg.m-3. Od roku 2020 však došlo k jeho snížení na hodnotu 20 µg.m-3.

Následující graf ukazuje průměrné roční hodnoty koncentrací PM2,5 na jednotlivých stanicích pro rok 2020. Červenou přerušovanou čarou je vyznačena hodnota nového imisního limitu platného od roku 2020.

Jak je vidět, imisní limit, i přes snížení, nebyl překročen na ani jedné stanici ze všech 22 hodnocených stanic.

Oxid dusičitý

Oxid dusičitý vzniká oxidací oxidu dusnatého. Primárním zdrojem oxidů dusíku (souhrnně oxid dusičitý NO2 a oxid dusnatý NO) je doprava. Nejvyšší koncentrace jsou tedy pozorovány na dopravních stanicích ve městech.

Následující graf ukazuje průměrné roční koncentrace NO2 na brněnských stanicích tam, kde je průměr dostupný. Data jsou od roku 2000 do 2020, tam kde stanice vznikla později, jsou data od roku vzniku. Limit dostupnosti splnilo v roce 2020 v Brně celkem 7 automatických stanic.

Doplňme ještě totožný graf pro zbytek stanic v Jihomoravském kraji a krajích Zlínském a Vysočina.

U brněnských stanic je zajímavá situace na stanici Brno-Tuřany. Ta se nachází v areálu brněnského letiště a je pozaďovou předměstskou stanicí. Reprezentuje tedy pozaďové koncentrace na území Brna. Zde je vidět pozvolný pokles od roku 2000. Dlouhodobě nejvyšší koncentrace NO2 jsou v Brně na velmi dopravně zatížené stanici Brno-Svatoplukova. Dlouhodobý trend je zde patrný a má dvě fáze. Od roku 2000 se koncentrace do roku 2006 zvyšovaly, od roku 2006 postupně klesají s meziroční variabilitou danou primárně meteorologickými podmínkami. Také na stanici Brno-Zvonařka byl roční průměr 2020 nejnižší za dobu měření.

Jelikož se v těchto grafech hůře orientuje, následující graf ukazuje pro srovnání ještě poměr průměru 2020 k průměru na dané stanici za předchozí pětileté období 2015-2019.

Na tomto grafu opět vidíme, že ve srovnání s průměrem 2015-2019 byly koncentrace v roce 2020 nižší na všech 18 hodnocených stanicích. Na pozaďové venkovské stanici v areálu observatoře Košetice dokonce jen přibližně poloviční ve srovnání s pětiletím 2015-2019.

Roční imisní limit pro NO2 má hodnotu 40 µg.m-3. Následující graf ukazuje průměrné roční koncentrace NO2 na jednotlivých automatických stanicích. Červenou přerušovanou čárou je vyznačen roční imisní limit.

Je vidět, že imisní limit nebyl překročen na žádné stanici. Nejblíže se hodnotě 40 µg.m-3 přiblížily průměrné roční koncentrace NO2 na stanici Brno-Úvoz (hot spot). Ta je rovněž na křižovatce dvou velmi rušných dopravních komunikací, navíc ve velmi špatně provětrávané dolině. V řadě minulých let tento imisní limit na území Brna na dopravně nejzatíženějších stanicích překračován byl.

Pro NO2 je v zákoně o ochraně ovzduší stanoven ještě limit hodinový. Ten má hodnotu 200 µg.m-3 a považuje se za překročený při 18 překročeních za rok. Tento limit nebyl v roce 2020 překročen na žádné stanici, jako v minulé roky.

Stejně jako v případě částic PM10 uvedeme i zde dlouhodobé srovnání z pozaďové předměstské stanice Brno-Tuřany.

Nejprve graf průměrných ročních hodnot 2000-2020.

Dále ještě jednotlivé poměry koncentrací, tedy poměr průměru 2020 k pětiletým průměrům 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014 a 2015-2019 a také průměr 2020 k celkovému průměru 2000-2019.

Z tohoto grafu vidíme, že nejhorší situace byla v pětiletí 2000-2004 a 2005-2009. Naopak nejlepší 2015-2019, kdy je poměr nejvyšší. Přesto však můžeme říci, že s výjimkou především dubna a mírně i v lednu, byly koncentrace v roce 2020 výrazně nižší. Ve srovnání s pětiletím 2005-2009 dokonce v únoru o přibližně 60 %.

Přízemní ozon

Přízemní ozon je sekundární znečišťující látka a její vznik je katalyzován slunečním zářením. Nejvyšší koncentrace jsou tedy zaznamenávány v letní horké a jasné dny. V roce 2020 bylo těchto dní méně než v extrémně horká léta v předešlých letech.

Následující graf ukazuje průměrné koncentrace O3 na brněnských stanicích tam, kde je průměr dostupný. Data jsou od roku 2000 do 2020, tam kde stanice vznikla později, jsou data od roku vzniku. Limit dostupnosti splnily v roce 2020 v Brně celkem 4 automatické stanice.

Doplňme ještě totožný graf pro zbytek stanic v Jihomoravském kraji a krajích Zlínském a Vysočina.

Tyto grafy nám ukazují, že v roce 2020 sice nebyly koncentrace přízemního ozonu historicky nejnižší, přesto byly nižší než v posledních letech, především 2018 a také 2019.

Ještě lépe to vyjadřuje poměr koncentrace 2020 k průměru 2018, 2019 a 2015-2019. Ty ukazuje následující graf.

Na tomto grafu vidíme, že ve srovnání s lety 2018 (červeně) a 2019 (modře) je hodnota vždy pod 1, tzn. v roce 2020 byly na dané stanici koncentrace přízemního ozonu nižší než v těchto letech. Také ve srovnání s průměrem 2015-2019 byly hodnoty v roce 2020 na všech stanicích s výjimkou stanice Brno-Dětská nemocnice nejnižší. Zde však již rozdíl není velký a je většinou menší než 10 %.

Ostatní znečišťující látky

Oxid siřičitý již v současnosti nepředstavuje v hodnocených regionech a většinou na celém našem území, žádný problém. Koncentrace se pohybují hluboko pod hodnotou imisního limitu a jsou tak nízké, že hodnotit meziroční rozdíly již nemá přílišný význam.

Hodnoty ročních průměrů koncentrací SO2 se v krajích Jihomoravském, Zlínském a Vysočina pohybovaly mezi 1 a 4 µg.m-3. Hodinový imisní limit má hodnotu 350 µg.m-3 (maximálně 24 překročení ročně), ten denní pak 125 µg.m-3 (maximálně 3 překročení ročně). Těmto hodnotám se však naměřené koncentrace vůbec nepřibližovaly. Nejvyšší dosaženou hodnotou pro denní průměr ze všech hodnocených stanic bylo 10,3 µg.m-3 21. 9. v Těšnovicích ve Zlínském kraji. Vůbec maximální hodinová hodnota ze všech stanic byla do 25 µg.m-3. Nebyl tedy překročen ani jeden z imisních limitů pro SO2 ani jedné z hodnocených stanic.

Rovněž v případě oxidu uhelnatého (CO), pro který je v zákoně o ochraně ovzduší stanoven imisní limit jako 10000 µg.-m3 v maximálním denním 8h klouzavém průměru, byly koncentrace stejně jako v předchozí roky v celé republice výrazně podlimitní. Průměrné roční hodnoty na hodnocených stanicích se pohybovaly do 500 µg.m-3. Denní maximum ze všech stanic mělo hodnotu 1452 µg.m-3 a bylo naměřeno 3. 11. v Otrokovicích. Absolutně maximální klouzavý 8h denní průměr koncentrace CO byl 2172 µg.m-3 na stanici v Otrokovicích. Na žádné z hodnocených stanic ve 3 krajích tedy imisní limit pro CO v roce 2020 překročen nebyl.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář