Měřicí kampaň na Kroftové v Brně – Díl II. – Oxidy dusíku10 min čtení

Měřicí kampaň na Kroftové v Brně – Díl II. – Oxidy dusíku10 min čtení

Od 15. května do 25. srpna 2020 stál před hlavním vchodem do pobočky Brno na Kroftově ulici měřicí vozík imisního monitoringu, který v 10minutových intervalech sledoval kvalitu ovzduší v této lokalitě (více o kampani jsme psali zde). Kromě toho zde bylo umístěno také 5 vzorkovačů, které monitorovaly řadu dalších, běžně nesledovaných, znečišťujících látek v ovzduší a nechyběl ani vzorkovač pro odběr na částicovou analýzu skenovacím elektronovým mikroskopem (výsledky těchto analýz budou k dispozici až přibližně kolem Vánoc). K dispozici nyní máme data z měřicího vozu, na která se v tomto článku podíváme a data srovnáme s daty z ostatních brněnských stanic ve stejném období.

Měřicí kampaň na Kroftové v Brně – Díl I. – Suspendované částice
Měřicí kampaň na Kroftové v Brně – Díl II. – Oxidy dusíku

V prostorách pobočky je dlouhodobě umístěn vzorkovač na částice PM10, které jsou zde sledovány ve 24h intervalu. Výhodou této kampaně je tedy větší rozsah měřených látek i výrazně kratší interval měření.

V této lokalitě se významně projevuje doprava. Stanice je klasifikována jako městská, dopravní stanice. Měřicí vozík se nacházel pouhé 3 m od rušné komunikace, která navíc byla v době měření výrazněji zatížena, než je běžné, z důvodu uzavírky páteřní silnice Žabovřeská, kde se staví velký městský okruh.

V tomto díle se podíváme na oxidy dusíku.

Oxidy dusíku

Pod pojmem oxidy dusíku v kontextu kvality ovzduší rozumíme kombinaci oxidu dusičitého (NO2) a oxidu dusnatého (NO). Souhrnně pak oxidy dusíku označujeme jako NOx.

Hlavním zdrojem oxidů dusíku v České republice je doprava, nejvyšší koncentrace jsou tedy pravidelně měřeny na nejintenzivněji dopravně zatížených stanicích. V Brně jsou to především stanice Brno-Svatoplukova a Brno-Úvoz (hot spot). V českém kontextu pak zejména stanice Praha-Legerova (hot spot).

Měřicí vozík na Kroftové se nacházel v blízkosti ulice Kroftovy, která je navíc v tuto chvíli více dopravně zatížená než je běžné, vzhledem k opravám ulice Žabovřeská a faktu, že objízdné trasy této součásti velkého městského okruhu vedly v době měření právě tudy.

Oxid dusičitý vzniká oxidací oxidu dusnatého, neúplné spalování ve spalovacích motorech vede k tvorbě NO, které následně ve vzduchu oxiduje na NO2. NO2 tedy je látkou, která se může následně šířit na větší vzdálenosti, naopak NO se vyskytuje zejména v bezprostřední blízkosti zdroje (doprava apod.).

Oxid dusičitý (NO2)

Nejprve se podívejme na oxid dusičitý. V zákoně o ochraně ovzduší je pro tuto látku stanoven hodinový a roční imisní limit pro ochranu zdraví. Hodinový limit má hodnotu 200 µg.m-3 a v České republice není překračován. Naopak roční imisní limit o hodnotě 40 µg.m-3 některé roky na nejvíce dopravně zatížených stanicích v ČR překročen bývá.

Níže uvedený graf ukazuje průměrnou koncentraci NO2 na Kroftové i na dalších stanicích imisního monitoringu v Brně.

Průměrné koncentrace NO2 na jednotlivých brněnských stanicích v analyzovaném období 15. 5. až 24. 8. 2020.

 

Z dat je patrné, že nejvyšší koncentrace NO2 za celou dobu měření měřicího vozíku (tedy od poloviny května do 3. týdne v srpnu 2020) byly naměřeny na stanici Úvoz a Svatoplukova, což odpovídá předpokladu a dlouhodobému stavu v Brně. Obě stanice jsou velmi výrazně dopravně zatížené, Úvoz navíc v kotlině, která je špatně provětrávaná.

Na Kroftové byl průměr NO2 ze sledovaných stanic třetí nejvyšší, dokonce vyšší než na stanici Zvonařka. Naopak nejnižší koncentrace NO2 jsou na stanicích Tuřany (předměstská pozaďová) a Arboretum (městská pozaďová v areálu botanické zahrady).

K překročení hodinového limitu NO2 (200 µg.m-3) nedošlo na žádné stanici, vůbec nejvyšší hodinová koncentrace za celé sledované období ze všech sledovaných stanic byla pod 100 µg.m-3. Překročení ročního limitu nelze hodnotit, neboť jsou to data pouze za období necelých 4 měsíců.

Následující křivka ukazuje průměrný denní průběh koncentrací NO2.

Průměrný denní průběh koncentrací NO2 na Kroftové. Hodiny jsou uvedeny v UTC (měřeno během léta, pro přepočet na občanský čas, SELČ, tedy použijte UTC + 2).

 

Jak ukazuje graf, nejvyšší koncentrace NO2 byly zaznamenány v pozdních večerních hodinách, kolem 19 h UTC (21 h občanského času). V grafu je jasně patrná ranní špička kolem 8-9 h občanského času. Zároveň je patrný polední pokles (kolem 10 UTC) a následný nárůst odpoledne.

NO2 na rozdíl od NO se může více šířit na větší vzdálenosti, je tedy pravděpodobné, že toto NO2 bylo zaneseno z větší vzdálenosti a večerní špička tedy může spíše odpovídat NO2 z nějaké delší vzdálenosti, například z centra města. V tuto hodinu se totiž již doprava tolik neprojevuje. Koncentrace dusíku z lokálních zdrojů v místě měření jsou lépe patrné z koncentrací NO, které následně rychle reaguje na NO2.

Následující graf ukazuje průměrné koncentrace NO2 v jednotlivé dny v týdnu pro stanice v Brně v analyzované období. Je jasně patrný pokles v nepracovní dny, avšak míra poklesu se odvíjí od typu stanice. Na pozaďových stanicích (Tuřany, Arboretum) je pokles velmi malý, naopak na nejvíce dopravně zatížených stanicích (Úvoz, Svatoplukova) je pokles velmi významný.

Průměrné koncentrace NO2 v jednotlivé dny v týdnu na brněnských stanicích.

 

Poměr mezi pracovními dny (po­­-pá) a víkendem (so-ne) je zobrazen na následujícím grafu. Z toho vyplývá, že na všech srovnávaných stanicích jsou dle očekávání koncentrace NO2 nižší o víkendu. Nejvíce je rozdíl patrný na Svatoplukové, naopak nejméně v Tuřanech, což přesně odpovídá teoretickému předpokladu na základě intenzity dopravy, která je primárně za znečištění NO2 zodpovědná.

Poměr mezi průměrnou koncentrací NO2 v pracovní den (po-pá) a víkend (so-ne) na brněnských stanicích za celé analyzované období 15. 5. až 24. 8. 2020.

Oxid dusnatý (NO)

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, je to právě NO, který se tvoří během nedokonalého spalování. Při kontaktu se vzduchem pak dochází k reakci s molekulou kyslíku a vzniku NO2. Koncentrace NO jsou proto vyšší zejména lokálně v místech s vyšší intenzitou dopravy. Tyto koncentrace, na rozdíl od NO2, lépe odráží vliv dopravy v daném místě, neboť nedochází k tak významnému přenosu na delší vzdálenost.

Celkový průměr koncentrací NO za analyzované období je uveden v následujícím grafu. Ten se u některých stanic liší od grafu NO2, zejména pokud vezmeme v potaz relativní srovnání mezi stanicemi. Rozdíly mezi stanicemi jsou v případě NO výrazně vyšší a je to dáno právě faktem, že je u NO2 možný i přenos na větší vzdálenosti, proto se NO2 šíří do širšího okolí a koncentrace se více vyrovnávají.

Průměrné koncentrace NO na jednotlivých brněnských stanicích v analyzovaném období 15. 5. až 24. 8. 2020.

 

Graf celkových koncentrací NO výše jasně ukazuje, že nejvyšší hodnoty jsou naměřeny na stanici Svatoplukova a dále Úvoz, Výstaviště a Kroftova. Ve všech případech se jedná o dopravní stanice a pořadí víceméně odpovídá intenzitě dopravy v dané lokalitě. Naopak v Tuřanech jsou koncentrace NO velmi nízké, podobně jako na stanici Arboretum, a nižší jsou také v Lánech a Dětské nemocnici.

Zajímavé v tomto ohledu je, že koncentrace NO byly vyšší na Kroftové než na Zvonařce. Může to být dáno dvěma faktory. Prvním je dočasně zvýšená intenzita dopravy na Kroftové, která během analyzovaného období sloužila jako objízdná trasa pro uzavírku části velkého městského okruhu na ulici Žabovřeská a zároveň do určité míry snížená doprava ve srovnání s dlouhodobým průměrem na ulici Zvonařka, kde stále probíhají práce na rekonstrukci Dornych-Plotní. Sice se na Zvonařce výrazně více práší, což se projevuje především na koncentracích PM10, doprava zde však mírně polevila, neboť je jedna z klíčových komunikací, které se zde v minulosti nacházely (ulice Plotní) momentálně zcela uzavřena. Dále je třeba zmínit, že měřicí vozík na Kroftové stál blíže komunikaci než třeba zmíněná Zvonařka a zejména to, že z druhé strany vozíku byla v těsné blízkosti budova, která bránila dostatečnému rozptylu a tudíž se mohly znečišťující látky před budovou, v místě vozíku, kumulovat.

Zajímavý je také graf průměrného denního průběhu koncentrací NO. Ten je velmi odlišný od totožného grafu pro NO2. Zcela zde dominuje ranní špička na stanici Svatoplukova. Ranní špičky obecně bývají na dopravních stanicích výraznější než odpolední. Čas, kdy lidé ráno jezdí do práce, je relativně podobný a pohybuje se zhruba mezi 7 až 9 h občanského času (5 až 7 h UTC v níže uvedeném grafu). Naopak odpoledne je čas cesty z práce domů více variabilní.

Průměrný denní průběh koncentrací NO na brněnských stanicích. Hodiny jsou uvedeny v UTC (měřeno během léta, pro přepočet na občanský čas, SELČ, tedy použijte UTC + 2).

 

Nejvyšší koncentrace na stanici Svatoplukova byly zaznamenány v 5 h UTC, tedy mezi  7 a 8 h občanského času. Měřicí vozík na Kroftové zaznamenal nejvyšší hodinovou koncentraci rovněž v 5 UTC, tedy během ranní špičky mezi 7 a 8 h ranní. Naopak nejnižší byly koncentrace naměřené vozíkem mezi 11 a 12 h UTC, tedy 13 a 14 h odpolední. To souvisí s poklesem dopravy v tuto dobu a zároveň jinými meteorologickými podmínkami, než jaké obecně panují v noci (zejména vyšší rychlost větru).

Závěr

Výsledky měření oxidů dusíku na Kroftové ukázaly, že koncentrace NO jsou zde podobné, jako na jiných dopravních stanicích. Víceméně reflektují intenzitu zatížení, která v době měření byla vyšší, než je běžné z důvodu vedení objízdných tras.

U NO2 nejsou rozdíly mezi stanicemi tak výrazné, neboť dochází k přenosu na delší vzdálenosti, proto se koncentrace napříč městem tolik neliší, protože jsou stanice fyzicky relativně blízko sebe. U NO jsou koncentrace vyšší pouze v místě vzniku a jeho blízkosti, proto jsou pozorovány vyšší hodnoty zejména na stanici Svatoplukova a dále Úvoz, Výstaviště a právě Kroftova.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář