Brno-Zvonařka – první stanice s překročením imisního limitu v roce 2019 v ČR5 min čtení

Brno-Zvonařka – první stanice s překročením imisního limitu v roce 2019 v ČR5 min čtení

O výrazném zhoršení kvality ovzduší na stanici Brno-Zvonařka v poslední době jsme zde již informovali a připravujeme rozsáhlejší vyhodnocení po kompletním zpracování odborné zprávy. Naše informace se potvrzují – stanice imisního monitoringu Brno-Zvonařka se stala první stanicí v České republice, která překročila imisní limit – konkrétně imisní limit pro 24h koncentraci suspendovaných částic PM10.

Hodnota 24h imisního limitu suspendovaných částic PM10 je 50 µg/m3 a jako překročený se tento limit označuje, pokud je během roku v denním průměru tato hodnota překročena více než 35x. K 5. dubnu však již na Zvonařce bylo těchto překročení 39 a situace je nadále špatná. Tímto počtem překročení se stanice stala horší, než stanice s dlouhodobě nejvyššími koncentracemi v České republice, což jsou prakticky výhradně stanice v Moravskoslezském kraji (Ostrava-Radvanice, Věřňovice apod.).

Ač patří stanice Brno-Zvonařka dlouhodobě ke stanicím s nejvyššími koncentracemi suspendovaných částic a dusíků v Brně, takto vysoké koncentrace zde nejsou obvyklé. Dlouhodobě je stanicí s nejvyššími koncentracemi těchto znečišťujících látek v Brně stanice Brno-Svatoplukova. Ke stejnému datu, tedy 5. dubnu 2019, byl počet překročení 24h imisního limitu PM10 na stanici Svatoplukova pouze 20, tedy polovina počtu na Zvonařce.

ČHMÚ momentálně připravuje rozsáhlou odbornou zprávu pro JMK, která má za cíl určit příčiny výrazného zhoršení kvality ovzduší na této stanici. Již nyní můžeme říci, že za současný zhoršený stav můžou rozsáhlé stavební práce v celém okolí – oprava silnic Plotní/Dornych, rekonstrukce na Hlavním nádraží, stavba na území původní Vlněny, demolice budov v ulici Trnitá jen pár desítek metrů od stanice Brno-Zvonařka. Stavební práce ovlivňují kvalitu ovzduší jak primárně, tak sekundárně. Primárním vlivem je například prašnost z místa stavby nebo stavební činnosti, sekundárně je to pak vyšší intenzita dopravy v okolí vzhledem k různým uzavírkám, průjezdy nákladních aut k místu stavby, či například významná resuspenze (víření prachu) projíždějícími automobily.

Kromě absolutních koncentrací (které můžou být ovlivňovány i dalšími faktory, především meteorologickými podmínkami) jsme schopni usuzovat zdroj i z dalších faktorů jako například velikost částic či se přímo podívat na částice skenovacím elektronovým mikroskopem, který máme na brněnské pobočce ČHMÚ k dispozici. Právě z poměru částic PM2,5/PM10 můžeme vidět rozdíl oproti dlouhodobému průměru. Momentálně je na stanici výrazně vyšší podíl větších částic než v minulosti a právě větší částice vznikají především mechanicky, zatímco spalovacími procesy (doprava apod.) vznikají zejména částice menší a pravidelnější. Na stanici Zvonařka byly v maximálních hodinových průměrech PM10 tomto roce pozorovány i hodnoty přes 500 µg/m3, což jsou již hodnoty extrémní, ale jednalo se například o situace, kdy jen několik desítek metrů dále byla prováděna demolice budovy a znečištění tedy nebylo reprezentativní, ale velmi lokální – například na jen několik km daleké stanici Brno-Výstaviště, rovněž dopravní stanici, je k 5. dubnu překročení pouze 6 a i když je stanice v otevřenějším prostoru je vidět více než šestinásobný rozdíl.

Na základě výše uvedeného byla stanice Brno-Zvonařka v minulém týdnu překlasifikována dočasně na stanici „průmyslovou“ namísto původní dopravní, což bude opět změněno po ukončení hlavních stavebních prací.

Podobnou situaci můžeme pozorovat na stanici Brno-Úvoz (hot spot), rovněž dopravní stanici v centru Brna, kde také probíhají v blízkosti opravy na ulici Údolní a koncentrace jsou zde rovněž velmi vysoké, vyšší než tomu bylo v minulosti. Aktuálně (k 5. dubnu 2019) je na stanici Brno-Úvoz evidováno od začátku roku 2019 24 překročení 24h imisního limitu pro PM10.

Po vyhodnocení a kompletním zpracování výsledků účelových a rutinních měření včetně mikroskopické analýzy zde poskytneme podrobné výsledky včetně grafů a růžic. Kromě informativní hodnoty bude zpráva rovněž sloužit pro Jihomoravský kraj a Magistrát města Brna, které můžou na základě závěrů zprávy vyvinout tlak na praktikování činností, které zvýšenou míru znečištění ze stavebních prací sice zcela neeliminuje, ale může jej alespoň omezit.

Souhrn

Závěrem tedy můžeme říci, že v důsledku intenzivních stavebních prací v okolí jsou nyní na, v současnosti již průmyslové, stanici Brno-Zvonařka výrazně vyšší koncentrace PM10 a zvýšené koncentrace některých dalších polutantů. Koncentrace PM10 jsou od začátku roku 2019 do současnosti (5. dubna) co do počtu překročení imisního limitu nejhorší v celé České republice. Na druhou stranu je nutné říci, že právě vzhledem ke zdroji, který je velmi lokální se nejedná o plošné zhoršení kvality ovzduší v Aglomeraci Brno a na jiných stanicích zhoršení nepozorujeme (s výjimkou stanice Brno-Úvoz, kde ale rovněž v těsné blízkosti probíhají stavební práce na ulici Údolní). Přesto jsou takto vysoké koncentrace některých polutantů nežádoucí a ČHMÚ přibližně do 10 dní bude mít k hotovou rozsáhlou odbornou zprávu, která detailně popisuje situaci na stanici a tato zpráva bude předána zadavateli, kterým je Jihomoravský kraj a ten ve spolupráci se Statutárním městem Brnem podnikne patřičná opatření s cílem omezit na co možná nejnižší míru vliv stavebních prací v okolí.

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář